Política de privacitat

Aquest text legal li proporciona detalls sobre com recopilem i processem les seves dades personals a través de l’ús del nostre lloc web http://www.campingampolla.es, incloent qualsevol informació que ens pugui proporcionar a través del lloc quan realitza una reserva.

En proporcionar-nos les dades, l’informem que els nostres serveis no són possibles per aquelles persones a les quals la normativa els impedeix prestar consentiment, pel que quan ens remet els formularis ens garanteix que té la capacitat suficient per atorgar consentiment.

A continuació l’informem sobre la política de protecció de dades de: Camping Ampolla Arenal, S.L.

 1. Responsable del tractament.

Dades de contacte del responsable:

Camping Ampolla Arenal, S.L, amb CIF: B55567952 i domicili a: Passeig de l´Arenal, nº 30 43895 L´Ampolla Tarragona i telèfon: 977460535. Email: reservas@campingampolla.es

Registro Mercantil de Tarragona T 2677, F 135, S 8, H T 43937, I/A 1 (11.04.12

Camping Ampolla Arenal, S.L, es el responsable de les seves dades. (En endavant nosaltres o nostre).

 1. Quines dades recopilem?

El Reglament General de Protecció de Dades defineix les dades personals com a qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable, és a dir, qualsevol informació capaç d’identificar una persona. Això no inclouria les dades anònimes ni les dades percentuals.

Les dades de caràcter personal que es puguin recopilar directament de l’interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a les corresponents activitats del tractament, titularitat de Camping Ampolla Arenal, S.L.

A la nostra web podem processar certs tipus de dades personals, que podran incloure:

 • Dades d’identitat: nom, cognoms dni.
 • Dades de característiques personals: data de naixement.
 • Dades de contacte: correu electrònic, telèfon i adreça..
 • Dades econòmiques: dades de targeta.

No recopilem cap dada relativa a categories especials de dades personals (aquelles que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l’afiliació sindical i informació sobre la salut, dades genètiques o biomètriques).

En cas que se li sol·liciti recopilar dades personals per llei o segons els termes de contractació entre nosaltres i es negui a facilitar-nos-les, és possible que no puguem realitzar aquest contracte o prestar el servei, i ens ho haurà de comunicar amb antelació.

 1. Com recopilem les seves dades personals?

Els mitjans que utilitzem per recopilar dades personals són:

 • Mitjançant el formulari de la nostra pàgina web, a través dels nostres correus electrònics de contacte, per telèfon o correu postal, quan:
  • Sol·licita informació sobre els nostres serveis.
  • Contracta la prestació dels nostres serveis.
  • Sol·licita pressupostos.
 • Mitjançant la tecnologia o interaccions automatitzades: al nostre lloc web podem recopilar automàticament dades tècniques sobre el seu equip, accions de navegació i patrons d’ús. Aquestes dades són recopilades mitjançant cookies o tecnologies similars. Si desitja ampliar la informació, pot consultar la nostra política de cookies.
 • A través de tercers:
  • Google: dades analítiques o dades de cerca. Fora de la Unió Europea.

 

 1. Finalitat i legitimitat per a l’ús de les seves dades.

Els usos més comuns de les seves dades personals són:

 • Per a la formalització d’un contracte entre Camping Ampolla Arenal, S.L i vostè.
 • Quan presti el seu consentiment en el tractament de les seves dades.
 • Quan les necessitem per donar compliment a una obligació legal o regulatoria. Cuando los necesitemos para dar cumplimiento a una obligación legal o regulatoria.
 • Quan sigui necessari per al nostre interés legítim o d’un tercer.

L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat en qualsevol moment enviant un correu electrònic a reservas@campingampolla.es o consultant la secció d’exercici de drets més endavant.

A continuació, adjuntem una taula en la qual poden consultar les formes en les quals utilitzarem les seves dades personals i la legitimació per al seu ús, a més de saber quin tipus de dades personals tractarem. Podem processar alguna dada personal per algun motiu legal addicional, per la qual cosa, si necessita detalls a aquest respecte, pot enviar un correu electrònic a reservas@campingampolla.es

Formulari

Finalitat

Tipo de dades

Legitimitat pel seu tractament

Reserves

La finalitat és la gestió de reserves

–          Nom

–          Cognoms

–          Email

–          Telèfon

–          DNI/NIE/Passaport

–          Direcció

–          Número de targeta

Consentiment de l’interessat (art. 6.1.a RGPD)

 

Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c RGPD)

 

Tractament necessari per l’execuació d’un contracte en el que l’interessat és part o per l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals (art. 6.1b RGPD)

El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament. (art. 6.1f RGPD)

 

 

Finalitat: només utilitzarem les seves dades per als fins pels quals les vam recopilar, llevat que considerem raonablement que hem de fer-ho servir per a un altre motiu, informant-lo prèviament perquè estigui informat del motiu legal del seu tractament i sempre que el fi sigui compatible amb el propòsit original.

 1. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà d’aplicació el disposat en les diferents normatives respecte al termini de conservació, en el que resulti d’aplicació al present tractament.

 1. Menors d’edat.

Camping Ampolla Arenal, S.L no autoritza als menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals a través dels mitjans habilitats en aquest lloc web (ompliment dels formularis web per a la sol·licitud de serveis, de contacte o mitjançant l’enviament de correus electrònics). Per tant, les persones que facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys, quedant Camping Ampolla Arenal, S.L eximit de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Si el seu fill o filla menor de l’edat límit establerta ha proporcionat informació personal a Camping Ampolla Arenal, S.L, posi’s en contacte per poder sol·licitar l’exercici dels seus drets aplicables.

En aquells casos en què els serveis oferts per Camping Ampolla Arenal, S.L estiguin destinats a menors de 14 anys, s’habilitaran els mitjans per a recaptar l’autorització dels pares o tutors legals del menor.

 1. Exercici dels Drets de Protecció de Dades:

Com exercir aquests drets?

Els usuaris podran dirigir una comunicació al domicili social de Camping Ampolla Arenal, S.L o a l’adreça de correu electrònic reservas@campingampolla.es, incloent en ambdós casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació similar, per sol·licitar l’exercici dels següents drets:

 • Accés a les seves dades personals: podrà preguntar a Camping Ampolla Arenal, S.L si està fent ús de les seves dades personals.
 • A sol·licitar-ne la rectificació si no fossin correctes o a exercir el dret a l’oblit respecte a les mateixes.
 • A sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas, només es conservaran per part de Camping Ampolla Arenal, S.L per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • A oposar-se al tractament: Camping Ampolla Arenal, S.L deixarà de tractar les dades de la forma que indiqui, llevat que per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions hagin de continuar essent tractades.
 • A la portabilitat de les dades: en cas que vulguis que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, Camping Ampolla Arenal, S.L li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Podrà utilitzar els models posats a la seva disposició per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per exercir els seus drets anteriors: Aquí

Reclamar davant de l’AEPD: si considera que hi ha un problema amb la forma en què Camping Ampolla Arenal, S.L està tractant les seves dades, podrà dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de control corresponent, que a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Li sol·licitarem informació específica per ajudar-nos a confirmar la seva identitat i garantir el seu dret a accedir a les seves dades personals (o exercir qualsevol altre dels drets esmentats anteriorment). Això és una mesura de seguretat per garantir que les dades personals no es revelin a cap persona que no tingui dret a rebre-les.

Totes les sol·licituds les solventarem dins el termini legal indicat d’un mes. No obstant això, ens pot requerir més de un mes si la seva sol·licitud és particularment complexa. En aquest cas, li notificarem i l’informarem de l’estat del procés.

 1. Comunicació de dades: préstec de serveis.

Es possible que, en el desenvolupament del nostre treball, necessitem l’ajuda de tercers que només tractaran les dades per prestar el servei contractat, i amb els quals disposem de les corresponents mesures per garantir els seus drets:

 • Proveïdors de serveis que ofereixen serveis d’administració de sistemes i tecnologia de la informació.
 • Assessors professionals que inclouen advocats, auditors i asseguradores que ofereixen serveis de consultoria bancària, legal, assegurances i comptabilitat.

Tots els encarregats de tractament als quals transferim les seves dades respectaran la seguretat de les seves dades personals i les tractaran de conformitat amb el RGPD.

Només permetem que aquests encarregats tractin les seves dades per a fins determinats i de conformitat amb les nostres instruccions. No obstant això, pot sol·licitar-nos, en compliment de la transparència, un llistat d’aquestes empreses que ens presten serveis, ho pot fer a l’adreça de correu electrònic: reservas@campingampolla.es.

 

 1. 9. Seguretat de Dades.

Hem implementat les mesures de seguretat adequades per evitar que les seves dades personals es perdin accidentalment, s’utilitzin o s’accedeixin de forma no autoritzada, es modifiquin o es divulguin. A més, limitem l’accés a les seves dades personals només als empleats, agents contractistes i altres tercers que tinguin una necessitat comercial de conèixer aquestes dades. Només processaran les seves dades personals segons les nostres instruccions i estaran subjectes a un deure de confidencialitat.

Hem implementat procediments per tractar qualsevol sospita de violació de les seves dades personals i li notificarem a vostè i a l’Autoritat de Control en cas que succeís alguna violació de seguretat, tal com està regulat al RGPD en els seus articles 33 i 34.