Condicions de reserva i política de cancel·lació

 

CONDICIONS DE RESERVA

 • La reserva només serà efectiva amb l’acord del càmping, un cop rebut l’avançament i el contracte de reserva degudament omplert i signat o la acceptació de les condicions generals de venda al fer la reserva online.
 • En cas de no efectuar-se el pagament de l’avançament en el moment de la reserva o de no abonar-se la resta de l’import en 30 dies com a màxim abans de l’inici de l’estada per part del client, el càmping es reserva el dret a cancel·lar la reserva  i tornar a oferir l’allotjament pel seu lloguer.
 • Les reserves només vinculen al càmping si aquest les ha acceptat, cosa que es lliure de fer o no fer, en funció de la disponibilitat, i de forma general, de totes les circumstàncies que puguin perjudicar la execució de la reserva efectuada. El càmping proposa estades de caràcter familiar, en el sentit tradicional, per la qual cosa els allotjaments estan especialment dissenyats a tal efecte. El càmping es reserva el dret a no acceptar les reserves que fossin contràries a aquest principi, o que intentessin desvirtuar-ho.    
 • La reserva d’una parcel·la o un allotjament (bungalow, cottage, mobile homes, tendes, etc) es realitza a títol estrictament personal. En cap cas es pot subllogar ni cedir la reserva sin el previ consentiment del càmping.
 • Els menors han d’anar sempre acompanyats pels seus pares o dels seus tutors legals.

Parcel·les
El preu bàsic inclou la parcel·la per la tenda, la caravana o el camping-car per 1 o 2 persones, l’accés als banys i a les infraestructures del càmping.

Allotjaments

 • Els allotjaments estan totalment equipats. El preu bàsic és de fins a màxim 6 places segons el tipus d’allotjament i de càmping.
 • El càmping es reserva el dret a denegar l’accés al càmping a grups o famílies que es presentin amb un número de membres superior a la capacitat de l’allotjament llogat. 

RESERVA DE GRUP

 • Es considera reserva de grup qualsevol reserva de més de 4 allotjaments realitzada per una sola persona física o per diverses persones físiques que es coneguin entre elles, que facin el mateix trajecte per idèntics motius i la seva estada estigui prevista durant les mateixes dates al mateix càmping.
 • L’oferta d’allotjaments proposats al lloc web comercial del càmping es dirigeix exclusivament als clients individuals.
 • Per sol·licitar una reserva de grup, sempre haurà de contactar amb el càmping per telèfon al telèfon +34 977 46 05 35 o per correu electrònic reservas@campingampolla.es. El càmping es reserva el dret d’examinar la sol·licitud de reserva abans de la seva acceptació o rebuig.

TARIFES I IMPOST MUNICIPAL DE ESTADA

 • Els preus indicats són vàlids per a la temporada 2023. Corresponen a una nit i s’entenen en euros, IVA inclòs.
 • L’import de la taxa turística d’estada varia segons la comunitat autònoma, si aquesta existís.
 • Les tarifes podran ser objecte de modificacions durant la temporada.

CONDICIONS DE PAGAMENT

 • Per a les reserves efectuades amb una antelació de més de 30 dies respecte a la data de començament de l’estada, es haurà d’abonar un avançament del 30 % del preu de l’import de les prestacions reservades. La resta haurà de ser abonada com a molt tard 30 dies abans de la data de començament de l’estada al càmping.
 • Per a les reserves efectuades amb una antelació inferior a 30 dies respecte a la data de començament de l’estada, el pagament total s’haurà de fer en el moment de fer la reserva (30% en el moment de la reserva), pagant el 70% restant durant el check-in en línia o en la recepció del càmping en el moment del check-in.
 • En cas de no efectuar el pagament de l’avançament en el moment de la reserva o de no abonar la resta de l’import com a molt tard 30 dies abans de l’inici de l’estada per part del client, el càmping es reserva el dret a cancel·lar la reserva i tornar a oferir l’allotjament per al seu lloguer.

CANCEL·LACIÓ I MODIFICACIONS

 1. Modificació de la reserva
  El client podrà sol·licitar canvis a la seva estada en el mateix càmping (dates, tipus d’allotjament) mitjançant una sol·licitud per escrit al càmping (correu electrònic reservas@campingampolla.es), quedant aquesta subjecta a la disponibilitat i les possibilitats, així com l’aplicació de recàrrecs en cas que les noves dates tinguin preus més alts que els sol·licitats prèviament. No s’acceptarà cap ajornament de l’estada per a la temporada següent. En absència de canvis, el client haurà de realitzar la seva estada d’acord amb les condicions inicials de la reserva.
 • Es donarà resposta a qualsevol sol·licitud d’ampliació de la durada de l’estada en funció de la disponibilitat i les tarifes en vigor.
 • Qualsevol sol·licitud de reducció de la durada de l’estada es considerarà una cancel·lació parcial de la mateixa i es sotmetrà a les modalitats de cancel·lació i interrupció d’estada.
 1. Préstecs no utilitzats
  En cas d’estada interrompuda o abreviada per una de les següents raons:
 • Tancament de les fronteres per decisió administrativa
 • Tancament administratiu del càmping
 • Limitació dels desplaçaments per decisió administrativa a un nombre de quilòmetres que no permeti accedir al càmping

El càmping procedirà a emetre un val per l’import corresponent a les nits no consumides, que tindrà una validesa de dos anys. En cas que el client rebutgi aquest val, se li reemborsarà, prèvia sol·licitud, l’import corresponent, amb la deducció del cost de l’assegurança de cancel·lació en cas que aquesta hagi estat contractada.

A excepció de les raons prèviament esmentades, no es realitzaran reemborsaments ni s’emetrà cap val per a cap estada interrompuda o abreviada (arribada tardana, sortida anticipada) per part del client, així com per motius meteorològics. 

 

 1. Cancel·lació per culpa del càmping
  En el cas de cancel·lació per culpa del càmping, tret d’un cas de força major, es caso de cancelación por culpa de camping, salvo en caso de fuerza mayor, es reemborsaran tots els imports abonats en concepte de reserva. No obstant això, aquesta cancel·lació no podrà donar lloc al pagament de danys i perjudicis.

 

 1. Cancel·lació causada pel client

En cas de cancel·lació causada pel client, llevat en casos de força major, les condicions de cancel·lació i reemborsament seran les següents.

Tota sol·licitud de cancel·lació haurà de ser obligatòriament comunicada per correu electrònic a reservas@campingampolla.es. No es tindran en compte les cancel·lacions comunicades per telèfon. Tota cancel·lació implica la rescisió de la reserva i el càmping es reserva el dret a tornar a oferir l’allotjament per al seu lloguer.

 1. En cas de cancel·lació per part del client.

Per una de les raons següents (impedint l’estada):

 • Tancament de les fronteres per decisió administrativa.
 • Tancament administratiu del càmping.
 • Limitació dels desplaçaments per decisió administrativa a un número de quilòmetres que no permeti accedir al càmping. 

El càmping procedirà a emetre un val per un import corresponent a la totalitat de les sumes desemborsades, que tindrà una validesa de dos anys. En cas que el client rebutgi aquest val, se li reemborsarà, prèvia sol·licitud, l’import corresponent.

Cancel·lació per qualsevol altre motiu: 

 

 • Cas 1Cancel·lació fins a 16 (setze) dies abans de l’inici de l’estada.

  El càmping retindrà l’avançament del 15% de l’import de l’estada en concepte de despeses de cancel·lació. Es reemborsaran els imports abonats menys l’import de l’avançament.

  Si el pagament s’ha efectuat en part o en la seva totalitat amb un val d’un valor superior a l’avançament: el càmping retindrà l’avançament del 15% de l’import de l’estada en concepte de despeses de cancel·lació. Es emetrà un nou val no reemborsable amb una validesa de 2 anys, utilitzable al càmping, per l’import del val inicial, prèvia deducció de l’avançament del 15%. La resta de sumes desemborsades diferents al val serà reemborsada.

 • Cas 2: Cancel·lació entre 15 (quinze) i 6 (sis) dies abans de l’inici de l’estada. El càmping retindrà el 30% de l’import total de l’estada en concepte de despeses de cancel·lació. Es emetrà un val pel valor corresponent als imports abonats menys les despeses de cancel·lació corresponents al 30% de l’import total de l’estada. Aquest val no és reemborsable ni transferible, només es podrà utilitzar al mateix càmping on s’ha cancel·lat l’estada i tindrà una validesa de dos anys.
 • Cas 3: Cancel·lació entre 5 (cinc) dies abans i el dia d’inici de l’estada. El càmping retindrà la totalitat dels imports abonats, és a dir, l’import complet de l’estada. No es realitzarà cap reemborsament. El càmping es reserva el dret de tornar a oferir l’allotjament per a lloguer.
 • Cas 4: En cas de no presentar-se abans de les 00.00 de la nit del dia de la reserva sense haver comunicat el retard en el check-in, el càmping retindrà la totalitat de l’import cobrat i el client no tindrà dret a reclamar-ne el reemborsament. El càmping es reserva el dret de tornar a oferir l’allotjament per a lloguer a partir de l’endemà.

L’ESTADA

 1. Arribada
 • Allotjaments: el dia de l’arribada al càmping, serà rebut a partir de les 16:00 h, i  llegada al camping, será recibido a partir de las 16:00 h, i a l’hora d’entregar-li les claus de l’allotjament, se li podrà demanar una fiança. 
 1. Durant l’estada

És responsabilitat del client vigilar els seus objectes personals (bicicletes, etc.). El càmping declina tot tipus de responsabilitat en cas d’incident relacionat amb la responsabilitat civil del client. La propietat no es fa responsable de la pèrdua, robatori, extraviament o trencament de cap article personal. Tots els clients han d’acceptar el que està establert en el reglament intern. Cada client titular de l’allotjament és responsable de les molèsties i perjudicis causats per les persones que acampen amb ell o venen al càmping a visitar-lo.

 

 1. Sortida
 • Allotjaments: el dia de la sortida indicada al contracte, l’allotjament s’haurà de deixar lliure abans de les 11 del matí i s’haurà de lliurar en perfecte estat de neteja, podent verificar l’inventari. És responsabilitat del camper pagar per tots els objectes trencats o deteriorats, així com les reparacions de les infraestructures, si fos necessari. En cas d’haver demanat una fiança, aquesta es retornarà al final de l’estada descomptant les indemnitzacions pertinents, amb factures justificatives, pels possibles danys constatats en la verificació realitzada en la sortida. La retenció de la fiança no exclou una compensació addicional en cas que les despeses superin l’import de la fiança.
 • Allotjaments: en cas que en el moment de la sortida l’allotjament no hagi estat netejat, es demanarà un suplement de neteja mínim de 95 € IVA inclòs (consulteu la pàgina “Tarifes” del càmping).
 • En cas de sortir fora de l’horari establert, es podrà facturar un dia addicional segons el preu vigent de la nit.

ANIMALS

S’admeten animals al càmping mitjançant el pagament d’un suplement al moment de la reserva. Quan s’autoritzi la seva entrada, hauran d’anar sempre lligats. Estan prohibits en les immediacions de les piscines, en les tendes d’alimentació i als edificis. El carnet de vacunació de gossos i gats haurà d’estar al dia.

DRETS D’IMATGE

Vostè autoritza al càmping, així com a qualsevol altra persona designada pel càmping, perquè el fotografiï, gravï o filmi durant la seva estada al càmping i exploti aquestes imatges, sons, vídeos i gravacions en qualsevol suport (especialment en els llocs o pàgines d’Internet del càmping, incloent Facebook i Instagram, en els suports de presentació i promoció del càmping i les guies de viatge o turístiques). Aquest consentiment s’aplica tant a vostè com a totes les persones que s’allotgin amb vostè. L’únic objectiu d’aquest consentiment és garantir la promoció i animació dels establiments i la xarxa del càmping i en cap cas podrà minvar la seva reputació. Aquest consentiment es presta de forma gratuïta, per a tots els països i per un període de cinc anys de durada.

LITIGIS

Tota reclamació eventual relativa a la no conformitat dels préstecs amb respecte als compromisos contractuals podran comunicar-se per correu ordinari o electrònic al gerent del càmping.

MEDIACIÓ

Si no queda satisfet amb la resposta obtinguda, podrà remitir-se al Centre de Mediació de la comunitat autònoma on s’ubiqui el càmping, transcorregut un període d’un mes des de l’enviament del seu correu postal o electrònic.

RESPONSABILITAT DEL CÀMPING

El càmping s’esforça en garantir l’actualització de tota la informació publicada al lloc web del càmping i, de manera particular, les fotografies de presentació, les qualificacions, les activitats, l’oci, així com els serveis i les dates d’obertura. No obstant això, ja que part d’aquesta informació de vegades són projectes, les fotos són dels fabricants dels propis allotjaments… les fotos i informació del web no són contractuales. Per tant, el càmping només tindrà una obligació de facilitació de mitjans.

Per a qualsevol pregunta, precisió o sol·licitud d’informació addicional, no dubti en contactar amb el càmping.